Tiger's Den Logo
Jukoshin Ryu Jiu-jitsu Logo
Koketsu Kai - Tiger's Den
Jiu-jitsu and Grappling


kenjutsu

Kenjutsu Syllabus

 1. Tachi Seiho - Twelve techniques with long sword:
  • Sassen
  • Hasso Hidari
  • Hasso Migi
  • Uke Nagashi Hidari
  • Uke Nagashi Migi
  • Moji Gamae
  • Haritsuke
  • Nagashi Uchi
  • Tora Buri
  • Kazuki
  • Aisen Uchidome
  • Amashi Uchi

 2. Kodachi Seiho - Seven techniques with a short sword:
  • Sassen
  • Chudan
  • Uke Nagashi
  • Moji Gamae
  • Haritsuke
  • Nagashi Uchi
  • Aisen

 3. Nito Seiho - Five techniques with two swords:
  • Chudan
  • Jodan
  • Gedan
  • Hidari Waki Gamae
  • Migi Waki Gamae